تبلیغات
ریاضی راهنمایی(طلایه داران) - نمونه سوالات المپیاد های ریاضی سوم راهنمایی

نمونه سوالات المپیاد های ریاضی سوم راهنمایی

سه شنبه 12 آبان 1388 10:47 ب.ظ

نویسنده : مهدی اجلی
ارسال شده در: المپیاد های ریاضی ، سوالات ریاضی ،
برای مشاهده به ادامه ی مطلب بروید

1. حاصل عبارت به صورت عدد تواندار مساوی است با:

الف:  

ب: 42

ج: 132

د: 127

 

2. جذر عدد 75/0 تا دو رقم به اعشار مساوی است با:

الف:   87/0

ب:  85/0

ج:  86/0

د:  6/8

 

 

3. صورت دیگر مجموعه {3- و2- و...و4 و 5 }=A کدام گزینه است؟

الف:

ب:

ج:

د:

 

4. حاصل عبارت مساوی است با:

الف:

ب:

ج: 4

د: 1

 

5. اگر باشد مختصات بردار جقدر است؟

الف:

ب:

ج:

د: 

 

6. مختصات X در معاده جقدر است؟

الف:

ب:

ج:

د:

 

7. حاصل عبارت جبری مساوی کدام گزینه است؟

الف:

ب:

ج:

د:

 

8. مقدار عددی عبارت جبری را به ازای 2=a و 1-=b مساوی است با:

الف: 5-

ب: 5+

ج: 7-

د: 7+

 

9. اندازه هر زاویه داخلی یک پنج ضلعی منتظم چند درجه است؟

الف:  °120

ب:   °108

ج:  °135

د:  °540

 

10. در شکل مقابل اندازه زاویه چند درجه است؟

الف: °140

ب:   °100

ج:  °110

د:   °220

 

11. O مرکز دایره است با توجه به شکل اندازه زاویه A چند درجه است؟

الف: °120

ب: °90

ج: °60

د: °30

 

12. حاصل عبارت می شود:

الف:

ب:

ج:

د:

 

13. در شکل مقابل اندازه b چقدر است؟

الف: 4

ب:  7

ج:  8

د:  13

 

14. اگر m یک عدد مثبت باشد، کدام یک از موارد زیر مساوی m+m+m+m است:

الف:  4+m

ب:  m۴

ج:  4m

د:

 

15. ساده شده عبارت می شود:

الف: 1

ب: 2+X

ج: 5+X

د: نمی توان ساده کرد

 

16. اگر 1-a=b باشد. حاصل عبارت می شود:

الف:

ب:

ج:

د: 1-

 

17. مقدار X در معادله می شود:

الف: 4

ب: 3

ج: 5

د: 9

 

18. اگر c, b, a اعداد طبیعی باشند، کدام یک از گزاره های زیر درست است؟

الف: b×a+c=b(a+c)a

ب:  a-b=b-a

ج:  a(b+c)=a(c+b)a

د:  a+b-c=a-b+c

 

19. اگر 4 برابر عددی 48 باشد آن عدد چقدر است؟

الف: 16

ب: 12

ج: 8

د: 4

 

20. اگر دو زاویه با اندازه های مکمل یکدیگر باشند، اندازه هر کدام چند درجه      می شود؟

الف:  °60 و °120

ب:   °70 و °110

ج:   °80 و °100

د:   °80 و °90
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: یکشنبه 23 مرداد 1390 06:26 ب.ظ