تبلیغات
ریاضی راهنمایی(طلایه داران) - سئوالات ریاضی مسابقه ی علمی

سئوالات ریاضی مسابقه ی علمی

پنجشنبه 30 مهر 1388 10:23 ب.ظ

نویسنده : آقای احد میرزایی(دبیر)
ارسال شده در: سوالات ریاضی ، المپیاد های ریاضی ،
جهت دریافت ادامه ی مطلب را کلیک کنید

ریاضی

1- اگر نسبت دو ساق یك مثلث قائم الزاویه        باشد ، آنگاه نسبت پاره خطهای متناظری كه ارتفاع وارد از رأس بر وتر پدید می آورد كدام است؟

1)              2)         3)              4) 

2- در  25 دقیقه بعدازظهر زاویه كوچكتر بین دو عقربه ساعت كدام است؟

1)    و          2)  و       3)        4)

3- وتر یك مثلث قائم الزاویه را با  M  و مساحت آن را با  S  نمایش می دهیم. ارتفاع وارد بر وتر كدام است؟

1)             2)             3)        4) 

4- در دایره ای به شعاع  16  با رسم دو شعاع و دو وتر یك لوزی بنا می شود. مساحت لوزی كدام است؟

1) 128           2)       3) 256           4) 512

5- اگر قطرهای یك چهارضلعی بر یكدیگر عمود باشند چهار ضلعی همواره :

1) لوزی      2) مستطیل        3) ذوزنقه متساوی الساقین   4) هیچكدام

6- در شكل مقابل   AB=AC=10   و   MB=4  و   DC=5  باشد مقدار  MD  كدام است؟

1) 5

2) 4

3) 3

4) 2

7- نقطه  A  خارج دایره  C  به مركز  O  قرار دارد به طوریكه   OA=5  باشد . اگر شعاع دایره  3  باشد و دایره ای دیگر به قطر  OA  رسم شود و دایره  C  را در  B  قطع كند آنگاه  OB  كدام است؟

1) 5     2) 3         3) 4         4) 5/2

8- در ذوزنقه   ABCD  قاعده بزرگ   BC=4  و قاعده كوچك   AD=2  و قطرها یكدیگر را در نقطه ی  O  قطع می كنند . نسبت مساحت مثلث  OAD  به مساحت مثلث  OBC  كدام است؟

1)              2)              3)              4) 

9- معادله خطی كه از نقطه   (4 و 0) A  می گذرد و با خط   x-3y=0   موازی است كدام است؟

1)  3y-x-12=0      2)  3x-y-7=0                3) 3x-4y-12=0       4) x-y-7=0

10- قطر یك مستطیل برابر  5  و طول آن دو برابر عرض آن است. اندازه ی طول كدام است؟

1)        2)             3)             4) 

11- شعاع قاعده یك مخروط دو برابر شعاع یك كره و ارتفاع آن ثلث شعاع كره می باشد. نسبت اندازه حجم كره به حجم مخروط كدام است؟

1)              2)              3)  3            4) 

12- اگر اندازه های طول دو بردار       كه در یك راستا نیستند با هم برابر باشند كدام همیشه درست است؟

1)       2)          3)          4) 

13- اگر به پنجاه درصد عددی   2  واحد اضافه كنیم سه برابر آن عدد می شود . آن عدد چیست؟

1) 8/0           2) 8/0-          3) 4/0           4) 4/0-

14- در دایره ای به شعاع  1  وتری رسم كرده ایم كه فاصله وتر تا مركز دایره نصف شعاع دایره می باشد. طول وتر كدام است؟

1)             2)             3)        4) 

15- مساحت یك مربع با مساحت مثلث قائم الزاویه متساوی الساقین برابر است. نسبت ساق مثلث به ضلع مربع كدام است؟

1) 2         2)             3)         4 )


دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: یکشنبه 23 مرداد 1390 06:32 ب.ظ