تبلیغات
ریاضی راهنمایی(طلایه داران) - ریاضی5

ریاضی5

شنبه 25 مهر 1388 04:47 ب.ظ

نویسنده : کسری غفاری(کلاس دومی)

1386 نوبت عصر - المپیاد ریاضی سال دوم راهنمایی تحصیلی سال تحصیلی 87

7 )] کدامیک از مقادیر زیر است؟ )(3)]÷[8 (-11 حاصل عبارت [( 6

1/ الف) 2- ب) 2 ج) 5 د) 4

1 سانتی متر مربع است. محیط آن تقریباً چند سانتی متر است؟ / -12 مساحت مربعی 28

0/ 4 د) 456 / 0 ج) 56 / 1 ب) 114 / الف) 14

3 ضرب کرد تا حاصل مجذور کامل گردد ، کدام است؟ ×7× -13 کوچکترین عدد طبیعی که می توان در 125

الف) 3 ب) 7 ج) 12 د) 21

-14 در کدام چهارضلعی قطرها با هم مساوی و برهم عمودند؟

الف) مستطیل ب) لوزی ج) متوازی الاضلاع د) مربع

چقدر است؟ x -15 در شکل مقابل مقدار

الف) 50 ب) 40 ج) 30 د) 20

-16 کدام عبارت نادرست است؟

الف) دو خط عمود بر یک خط با هم موازیند. ب) دو خط موازی با یک خط بر هم عمود هستند.

ج) اندازه مجموع زوایای داخلی هر 12 ضلعی 1800 درجه است.

د) از یک نقطه خارج یک خط ، فقط یک خط به موازات آن خط می توان رسم کرد.

-17 دو ضلع یک مثلث 6 و 8 سانتی متر است. ضلع سوم این مثلث کدامیک از اعداد زیر نمی تواند باشد؟

الف) 8 ب) 10 ج) 12 د) 14

-18 در یک مثلث متساوی الساقین اندازه ی زاویه رأس 70 درجه است. اندازه زاویه تند دیگر چند درجه است؟

الف) 55 ب) 45 ج) 50 د) 40

-19 حاصل عبارت 100

99

4

3

3

2

2

1 برابر است با : × × × ... ×

0/ 0 د) 1 / 0 ج) 01 / 0 ب) 001 / الف) 0001

با توجه به شکل مقابل ، اندازه ی زاویه -20 Dˆ چند درجه است؟

الف) 40 ب) 25 ج) 30 د) 20

و من ا.. التوفیق
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: ریاضی 5 ،
دنبالک ها: ریاضی 5 ،
آخرین ویرایش: - -