تبلیغات
ریاضی راهنمایی(طلایه داران) - ریاضی 4

ریاضی 4

شنبه 25 مهر 1388 04:43 ب.ظ

نویسنده : کسری غفاری(کلاس دومی)
ارسال شده در: المپیاد های ریاضی ،

وزارت آموزش و پرورش

سازمان آموزش و پرورش استان قزوین

مدیریت آموزش و پرورش شهرستان البرز

المپیاد ریاضی سال دوم راهنمایی تحصیلی

1386- سال تحصیلی 87

نوبت عصر

نام ونام خانوادگی :

کلاس :

آموزشگاه :

-1 اعداد صحیح و منفی بزرگتر از 4- عبارتند از:

{ 1 , 2 , 3 } د) { 3 , 2 , 1 , 5 } ج) {... , 0 , 6 , 0 } ب) {... , 7 , 1 , 2 , الف) { 3

-2 کدام عبارت صحیح است؟

φ { 0 } د) { 0 } = φ ( ج φ = { φ } ( 0 } ب }φ ( الف

-3 مجموعه ی عددهای طبیعی بین 3- تا 5 چند عضو دارد؟

الف) 7 ب) 4 ج) 9 د) 5

-4 حاصل عبارت

( )

3 2 2

7 8 9

− × −

− + − − برابر است با :

الف) 4

5 ب) 4

5 ج) 5

4 د) صفر

-5 جسمی را از دمای 12 - به دمای 5- رسانده ایم. این جسم سردتر شده یا گرمتر؟ چند درجه؟

17 گرمتر o ( 17 سردتر د o ( 7 گرمتر ج o ( 7 سردتر ب o ( الف

-6 قیمت کتابی پس از 19 درصد تخفیف 324 ریال شده است. قیمت روی جلد کدام است؟

الف) 400 ب) 343 ج) 305 د) 1705

( ) -7 حاصل عبارت 0

0 0 0 0

1 2 3 10

1 2 3 10

+ + + +

+ + + +

...

... کدام است؟

الف) 1010 ب) 1 ج) 10 د) صفر

-8 نصف عدد 818 برابر است با :

الف) 89 ب) 253 ج) 817 د) 418

-9 کدامیک از اعداد زیر می تواند در مبنای 3 باشد؟

الف) 416 ب) 122 ج) 312 د) 514

ر تساوی مقابل ، مقدار د -10 x برابر است با : ( ) ( )x 121 3 = 100

الف) 5 ب) 10 ج) 4 د) 2
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: ریاضی 4 ،
دنبالک ها: ریاضی 4 ،
آخرین ویرایش: - -