تبلیغات
ریاضی راهنمایی(طلایه داران) - ریاضی 2

ریاضی 2

شنبه 25 مهر 1388 04:37 ب.ظ

نویسنده : کسری غفاری(کلاس دومی)
ارسال شده در: المپیاد های ریاضی ،

1386 نوبت صبح - المپیاد ریاضی سال دوم راهنمایی تحصیلی سال تحصیلی 87

2 ] کدام است؟ × (5 4)]÷ [(6)× (6)-11 حاصل عبارت [ 38

+ الف) 9- ب) 9+ ج) 1- د) 1

(10036)× -12 حاصل عبارت مقابل کدام است؟ = 4

الف) 32 ب) 16 ج) 64 د) 8

53 برابر است با : ×24 × -13 جذر عدد 45

الف) 300 ب) 350 ج) 275 د) 290

-14 اگر وسط های اضلاع یک مستطیل را به طور متوالی بهم وصل کنیم چهارضلعی حاصل ............... است.

الف) مستطیل ب) متوازی الاضلاع ج) لوزی د) ب و ج

23 است. کدام گزینه می تواند اندازه ی زاویه دیگر این ذوزنقه باشد؟ o -15 یکی از زاویه های ذوزنقه متساوی الساقین

الف) 167 ب) 67 ج) 113 د) 157

-16 اگر اضلاع دو زاویه موازی باشند ، آن دو زاویه :

الف) مساوی اند ب) با هم مساوی یا مکمل اند ج) مکمل اند د) با هم مساوی و متمم اند

-17 در کدامیک از حالت های زیر نمی توان مثلث رسم کرد؟

Aˆ = 90o , AB = 3cm , BC = 5cm ( ب Aˆ = 40o , Bˆ = 60o , AB = 3cm ( الف

Aˆ = 60o , Cˆ = 70o , Bˆ = 50o ( د Aˆ = 50o , AB = 5cm , AC = 6cm ( ج

شکل مقابل در -18 CD BC AC AB = = = اندازه زاویه . می باشد Dˆ ؟ چقدر است

45o ( 30 د o ( 40 ج o ( 60 ب o ( الف

(55 5) (55 15) (55 25) . . . (55 -19 حاصل ضرب عبارت مقابل برابر کدام گزینه است؟ =( 155

الف) 55 ب) صفر ج) 5 د) 100

در شکل مقابل -20 AH نیمساز زاویه ی Aˆ و ارتفاع مثلث ABC است و o 120 = Aˆ چقدر است؟ x می باشد. مقدار

الف) 4 ب) 5 ج) 6 د) 7

و من ا.. التوفیق
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: ریاضی 2 ،
دنبالک ها: ریاضی 2 ،
آخرین ویرایش: - -