تبلیغات
ریاضی راهنمایی(طلایه داران) - ریاضی

ریاضی

شنبه 25 مهر 1388 04:33 ب.ظ

نویسنده : کسری غفاری(کلاس دومی)
ارسال شده در: المپیاد های ریاضی ،

وزارت آموزش و پرورش

سازمان آموزش و پرورش استان قزوین

مدیریت آموزش و پرورش شهرستان البرز

المپیاد ریاضی سال دوم راهنمایی تحصیلی

1386- سال تحصیلی 87

نوبت صبح

نام ونام خانوادگی :

کلاس :

آموزشگاه :

مجموعه ی اعداد صحیح بین 2- و 3+ باشد ، کدام عبارت زیر صحیح است؟ A -1 اگر

{ }A ( + 3 د A ( ج A { } ( 2 ب A ( الف

است) φ = { }) ؟ باشد ، کدام رابطه ی زیر صحیح است A = { { φ } } -2 هرگاه

{ φ}A ( د { φ}A ( ج { φ }A ( ب φ A ( الف

-3 مجموعه ی عددهای صحیح و منفی بزرگتر از 10 - چند عضو دارد؟

الف) 11 عضو ب) 10 عضو ج) 9 عضو د) بیشمار عضو

-4 حاصل عبارت 5 4 3 2 1

1 2 3 4 5

− − − −

− − − − − کدام است؟

الف) 3- ب) 3 ج) 5- د) 5

-5 میانگین دمای هوای زنجان و تهران 6- است. اگر دمای هوای تهران 2+ درجه باشد ، دمای هوای زنجان چند درجه است؟

+ الف) 14 - ب) 10 - ج) 14 + د) 10

-6 کتابی به قیمت 1600 ریال را به قیمت 1360 ریال خریده ایم. چند درصد تخفیف گرفته ایم؟

الف) 10 درصد ب) 15 درصد ج) 20 درصد د) 25 درصد

( ) -7 حاصل عبارت 2 2

4 4

12 2 3

2 4

× ÷

کدام یک از مقادیر زیر است؟ ×

الف) 82 ب) 42 ج) 24 د) 84

25 کدام است؟ k + 5 باشد ، آنگاه 1 k = -8 اگر 2

22k + 52 ب) 20 ج) 100 د) 1 k ( الف

-9 عدد 101431 در کدامیک از مبناهای زیر نمی تواند باشد؟

الف) 5 ب) 6 ج) 4 د) 8

401 ) برابر با کدامیک از مقادیر زیر است؟ ) -10 عدد 6

122 ) د) 245 ) 221 ) ج) 8 ) 221 ) ب) 10 ) الف) 8
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: ریاضی ،
دنبالک ها: ریاضی ،
آخرین ویرایش: - -