تبلیغات
ریاضی راهنمایی(طلایه داران) - اعداد گویا

اعداد گویا

شنبه 25 مهر 1388 03:32 ب.ظ

نویسنده : کسری غفاری(کلاس دومی)
ارسال شده در: توضیحات ،
آموزش ریاضی دوم راهنمایی:: بخش چهارم : عدد گویا

فصل هشتم ریاضی سال دوم راهنمایی

عدد گویا : (ratioal number)

گویا صفت فاعلی از مصدر گفتن می باشد و در ریاضی هر عدد کسری مانند       و       یا هر عددی که بتوان آن را به شکل یک کسر نوشت را یک عدد گویا می نامیم . مانند 2- ، 0 ، 3+ ، 2/3- ، 25/- کد به ترتیب به شکل کسرهای  می توان نوشت .

به طور کلی هر عددی که بتوان آنرا به صورت کسر  نوشت ، به طوریکه صورت و مخرج آن متعلق به اعداد صحیح باشند و مخرج آن مخالف صفر باشد     یک عدد گویا می گویند.

مجموعه  اعداد گویا را با حرف Q  حرف اول کلمه ی Quotient به معنی «خارج قسمت» نمایش می دهند .   

عدد گویا :

 هر کدام از عدد های زیر یک عدد گویا را نشان میدهد . با انتخاب یک عدد گویا میتوانید نقطه نمایش آن را روی محور مشاهده کنید .

 

F1

 

قرینه یک عدد گویا :

 

 

 

نمایش برداری عدد گویا :

 بردارهای زیر هر کدام یک عدد گویا را نشان می دهند ، برای مشاهده ی عدد گویا ی متناظر با هر بردار روی آن کلیک کنید .

 

 

F2

 

تساوی عدد ها ی گویا :

نقطه A  در هر شکل چه عدد ی را مشخص می کند ؟ بین این عددها چه ارتباطی وجود دارد ؟

 

 

 

 

علامت یک کسر

 

 

 

 

 

 

در هر یک از شکل های بالا عدد متناظر با بردار آبی 5- می باشد . اگر  بردار آبی را به قسمتهای مساوی تقسیم کنیم  متناظر با هر قسمت میتوان یک تساوی نوشت . از تساوی با لا می توان نتیجه گرفت :

   

 

 جمع و تفریق متناظر با یک  بردار :

 در هر یک از شکل های زیر بردار AB را درنظر بگیرید ، با  انتخاب هر بردار می توانید جمع و تفریق متناظر با آن را مشاهده کنید .

 

F3

 

F4

 

F5

 

 

F6

 

 

 

 

 

F7

 

 

 

F8

 

 

1-  بین هر دو عدد گویا بی شمار عدد گویا می توان یافت .

 مثالÅ  بین دو عدد گویا سه عدد دیگر بنویسید .

ابتدا دو عدد را هم مخرج می کنیم .

 

 

 

2- اگر دو عدد گویا داشته باشیم عدد گویا ی  بین این دو عدد است یعنی

مثال Å بین دو عدد گویا  چهار عدد دیگر بنویسید .

حل :

 

 

 

3- اگر                    دو عدد گویا ی مساوی باشند ، آنگاه

مثال Å

 

 

 

4- اگر کسری برابر صفر باشد ، صورت آن  برابر صفر است .

مثال Å  عدد x  با بیابید به طوریکه حاصل  برابر صفر باشد .

 

حل :                             

 

 

5-اگر کسری برابر یک باشد ، صورت و مخرج آن برابرند .

  مثال Å عدد x را بیابید به طوریکه حاصل کسر   برابر یک باشد .

حل :                                                      

 

 

6- تقسیم عدد گویا :                                                                             

(روش دور در دور نزدیک در نزدیک )                                             

مثال Å

(روش دور در دور نزدیک در نزدیک )                                                      

 

 

7-دو عدد گویا معکوس یکدیگرند ، هر گاه حاصل ضرب آن ها برابر یک باشد.

مثال Å معکوس یکدیگرند . زیرا  .

 

 

8-در مورد کسر ها ی   داریم :

 

 

þ تست1 :

چه عددی در   ضرب کنیم ، تا حاصل یک شود ؟

لف)

ب)

ج)

د)

 

 

þ تست2 :

 حاصل کسر   کدام گزینه است ؟

الف) 2

ب) 7-

ج) 0

د) 7

 

 

þ تست3 :

 نصف  معکوس عدد گویا    برابر با :

الف)

ب)

ج)

د)

þ تست4 :

اگر مجموع  سه کسر    برابر  کسر باشد مقدار a برابر است با

الف) 6

ب) 8

ج) 10

د) 12

þ تست5 :

  کسر    برابر است با :

الف)

ب) 

ج) 5

د) 2

þ تست6 :کدام یک از عبارتهای زیر نادرست است ؟

الف)

ب)

ج)

د)

þ تست7 :

 حاصل عبارت   برابر کدام گزینه است ؟

الف)

ب)

ج)1

د)

þ تست8 :

چه کسری از     می باشد ؟

الف)

ب)

ج)

د)

þ تست9 :

کدامیک از کسرهای زیر را از          کمتر است ؟

الف)

ب)

ج)

د)

þ تست10 :

حاصل  عبارت    برابر است با .....

الف)  15-

ب) 15+ 

 ج) 5-

د) 5+  

 

þ تست11 :

حاصل  عبارت کدام گزینه است؟

الف)

ب)

ج)0

د)1
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: عدد گویا ،
دنبالک ها: عدد گویا ،
آخرین ویرایش: یکشنبه 26 مهر 1388 09:34 ب.ظ