تبلیغات
ریاضی راهنمایی(طلایه داران) - سوالات المپیاد ریاضی سال سوم راهنمایی

سوالات المپیاد ریاضی سال سوم راهنمایی

جمعه 24 مهر 1388 12:17 ب.ظ

نویسنده : کسری غفاری(کلاس دومی)
نمونه سؤالات المپیاد ریاضی مرحله سوم  (استانی) شماره 3 سال سوم

 

 

9. اگر باشد، مقدار y را بدست آورید.

الف: 2

ب:  4

ج:  5

د:  0

 

10. اگر دو برابر پول محمد از سه برابر پول مریم کمتر باشد و پول مریم 1650 تومان باشد و همه پولهای محمد 200 تومانی باشد، حداکثر پول محمد چقدر می تواتد باشد؟

الف:  2300

ب:  2400

ج:  2450

د:  2600

 

11. فاصله دورترین و نزدیکترین نقطه دایره تا نقطه ای در خارج دایره برابر با 18 و 8 سانتی متر          می باشد. اگر از این نقطه مماسی بر دایره رسم کنیم، طول مماس برابر است با:

الف:  12

ب: 13

ج: 5

د:  8

 

12. پاره خطی به طول سانتی متر رسم کرده ایم. می خواهیم آن را به سه قسمت مساوی تقسیم کنیم. کدام یک از روشهای زیر از نظر ریاضی دقیق است؟

الف:  با ماشین حساب

ب: با خط کش میلیمتری

ج: با خط کش غیر مدرج و گونیا

د: خط کش غیر مدرج و پرگار

 

13. معادله خط D به صورت ax+by+۵=۰ می باشد. b و a چه مقادیری باشد که خط از نقاط عبور کند؟

الف: 5=a و 5=b

ب:   5-=a و 5-=b

ج:  0=a=b

د:  1-=a=b

 

14. در نقشه جغرافیای ایران فاصله دو روستا در جنوب ایران 20 سانتی متر است. اگر روی نقشه از این دو نقطه به تهران وصل کنیم زاویه 4 درجه به وجود می آید. فاصله واقعی و زاویه دید واقعی آن دو منطقه از تهران کدام یک از جوابهای زیر می باشد؟ 

الف:  2 کیلومتر و 40 درجه

ب: 2 کیلومتر و 4  درجه

ج: 20 کیلومتر و 4 درجه

د:  20 کیلومتر و 40 درجه

 

15. نقطه E وسط AB است. با توجه به اندازه های داده شده روی شکل اندازه طول AB عددی است:

الف:  زوج

ب:  فرد

ج: گویا

د: غیر گویا ( اصم)

 

16. اگر باشند، مختصات کدام است؟

الف:

ب  

ج:  

د:  

 

17. اعضای مجموعه کدام است؟

الف:   {...., 1,0-,2-}=A

ب: {...,1,2,3}=A

ج: {...,5-,4-}=A

د: {...,0,1,2,3}=A

 

18. در مثلث قائم الزاویه ABCز(A=۹۰°)، دایره ای به قطر AC رسم می کنیم تا BC را در نقطه D قطع کند. کدام رابطه نادرست است؟

الف:  AB۲=CB×BD

ب:  AC۲=CB×CD

ج:  AC۲=CB×BD

د:  AD۲=BD×DC

 

19. مجموع تفاضل و مجموع دو عدد طبیعی عددی است:

الف:فرد

ب:  اول

ج:  زوج

د:  مرکب

 

20. دو نفر برنامه ریز کامپیوتر کاری را در مدت 20 روز انجام می دهند. اگر بعد از 8 روز کار کردن یکی از آنها دست از کار بکشد، دومی بقیه کار را در مدت 18 روز انجام می دهد. اگر می خواستیم تمام کار را نفر دوم انجام دهد، چند روز طول می کشید؟

الف: 24

ب:   28

ج:   30

د:   38

 

21. اگر خط موازی محور عرض باشد، مقدار M چقدر است؟

الف: 1=m

ب: 

ج:  1-=m

د:  2=m

 

22. به علت کمبود مواد اولیه فرآورده های یک کارگاه 20% کاهش یافته است. به مواد اولیه این کارگاه چند درصد اضافه شود تا این کاهش برطرف شود؟

الف:  %20

ب:  %25

ج:  %30

د:  %23

23. اگر 10-215x=ا10-125x  مقدار x کدام است؟

الف: 2

ب: 2-

ج:  0

د:  غیر ممکن است.

 

24. جذر عدد 001/2 با تقریب کمتر از 01/0 کدام است؟

الف:  40/1

ب:   14/1

ج:  41/1

د:   42/1

25. در شکل مقابل DF||BE و DE||BC می باشد. اگر 2=AF و 5=AE سانتی متر باشد، طول  AC کدام است؟

الف:  5/7

ب:  5/12

ج:  5/10

د: هیچکدام

 

26. با توجه به شکل مقابل  مقدار X برابر است با:

الف: 6

ب:  

ج:   3/5

د:  

27. اتومبیل A در امتداد خط 3=2x-y , اتومبیل  B در امتداد خط 1=x+y و اتومبیل C در امتداد خط          7=2x+۲y و اتومبیل D در امتداد خط در حرکت هستند. کدام دو اتومبیل امکان برخوردشان هست؟

الف:  اتومبیل D با اتومبیل C

ب: اتومبیل B با اتومبیل C

ج: اتومبیل B با اتومبیل D

د: اتومبیل A با اتومبیل B

 

28. اگر باشد،  برابر است با:

الف:

ب:  

ج:  

د:

29. در شکل مقابل نقطه O مرکز دایره و نقطه H وسط شعاع می باشد. اگر 4=AM و 5=MC باشد، اندازه شعاع دایره برابر است با:

الف: 10

ب:  6

ج: 5/4

د:  12

 

30. جواب های معادله ی 0=12+x۲-۷x عبارتند از:

الف: 3-

ب:  4-

ج:   3- و 4-

د:   3+ و 4+

 
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: سوالات المپیاد استانی ،
دنبالک ها: سوالات المپیاد استانی ،
آخرین ویرایش: - -