تبلیغات
ریاضی راهنمایی(طلایه داران) - المپیاد های ریاضی

المپیاد های ریاضی

جمعه 24 مهر 1388 12:14 ق.ظ

نویسنده : کسری غفاری(کلاس دومی)
ارسال شده در: ریاضی دانان معروف جهان ، المپیاد های ریاضی ،

1- اگر A مجموعه اعداد منفی سه رقمی باشد کوچکترین عضو این مجموعه کدام است؟

الف:   999-

ب: 100-

ج:  کوچکترین عضو ندارد

د:  Φ

 

2- زیر مجموعه ای از مجموعه {5- و 4- و 3- و 2- و 1-} =A را در نظر بگیرید که اعضای آن بزرگتر از صفر باشد؟

الف:  { }

ب: {Φ}

ج:  {5-}

د: {2- و 1-}

 

3- حاصل کسر  برابر است با:

الف: 1-

ب:

ج: 17-

د: 1+

 

4- کدام یک از بردارهای زیر قرینه بردار 5- ابتدا از 8+ است؟

الف:  بردار ابتدا از 2 انتها در 3-

ب: بردار 4- ابتدا از 1-

ج:  بردار 4+ ابتدا از 1+

د: بردار ابتدا از 2- و انتها در 3+

 

                                                              

5- اگر 2- =A و 3+ =B باشد، عدد متناظر بردار AB کدام عدد است؟

الف: 1+

ب: 5-

ج: 5+

د:  1-

 

6- در تساوی (b �ا4) + (a �ا4) = (a + b)ا4 چه خاصیتی از ضرب نشان داده شده است؟

الف: خاصیت جابجایی

ب: خاصیت عضو بی اثر

ج: خاصیت توزیع پذیری (پخشی)

د: خاصیت شرکت پذیری

 

7- قیمت یک کتاب بعد از %20 تخفیف، 2500 تومان بوده است قیمت اولیه کتاب چقدر بوده است؟

الف: 2080

ب:  2000

ج:  3000

د:  3125

 

8- حاصل عبارت برابر است با:

الف:

ب:  

ج:

د:  ab۵

 

9- حاصل عبارت 43+43+43+43 برابر است با:

الف:   163

ب:  412

ج: 44

د: 45

 

10- کوچکترین عدد 4 رقمی در مبنای 7 که رقمهای آن تکراری نباشد کدام است؟

الف: 7(7654)

ب:  7(1234)

ج:  7(1111)

د:  7(1023)

 

11- اندازه قطر مربعی 10cm است هر ضلع آن برابر است با:

الف: 5-

ب: 25

ج:

د:

 

12- در مثلث قائم الزاویه ABC (ا90= A) نسبت اندازه زاویه B به اندازه زاویه C مانند 2 به 3 است. اندازه زاویه C چند درجه است؟

الف: 36 

ب: 54

ج: 45

د: 60

 

13- AH ارتفاع مثلث متساوی الساقینABC است دو مثلث AHB و AHC بنا به کدام حالت با هم مساویند؟

الف:  وتر و یک ضلع

ب:  وتر و یک زاویه تند

ج:  سه ضلع

د:   هر سه مورد

 

14- دو پاره خط a و b موازی و خط t مورب است. با توجه به شکل بگویید کدام نادرست است؟

الف: b a

ب:  t a

      ^   ^

ج:  5 = 3

    ^    ^

د: 4 = 1

 

                                              ^

15- در این شکل t t و 900 = EFD اندازه زاویه E۱ برابر است با:

الف: 50

ب: 130

ج: 125

د: 40

 

16- کدام عدد نمایش کسری عدد صحیح 4- است؟

الف:

ب:

ج:  4

د:  

 

17- با توجه به شکل کدام عبارت صحیح است؟

الف:  

ب:

ج:

د:

 

18- حاصل عبارت کدام است؟

الف:  

ب:

ج:  

د:

 

19- معکوس کسر کدام است؟

الف:

ب:  

ج:

د:  

 

20- در یک روز زمستانی دمای شهر گرگان درجه بالای صفر و دمای شهر همدان 17- است. میانگین دمای این دو شهر چند درجه است؟

الف:

ب:  

ج:  

د:  
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: المپیاد های ریاضی ،
دنبالک ها: المپیاد های ریاضی ،
آخرین ویرایش: - -