تبلیغات
ریاضی راهنمایی(طلایه داران) - مکان هندسی

مکان هندسی

پنجشنبه 23 مهر 1388 05:02 ب.ظ

نویسنده : مهدی اجلی
کلیک یادتون نره!!!!!!!

مكان هندسی:مجموعه ی نقاطی(از صفحه یا فضا) كه در یك یا چند شرط،صدق می كنند را مكان هندسی گویند.

عمود منصف:مكان هندسی نقاطی از صفحه كه از دو سر یك پاره خط به یك فاصله هستند.(عمود منصف یك خط است.) 

  

روش رسم:دهانه ی پرگار را به اندازه ی بیش تر از نصف طول پاره خط باز كرده،به مركزهای دو سر پاره خط،دو كمان می زنیم.خط گذرا از نقاط تلاقی این دو كمان،عمود منصف پاره خط مزبور است.  

 

دایره:مكان هندسی نقاطی از صفحه كه از نقطه ی O به فاصله ی r هستند.نقطه ی O را مركز و r را شعاع دایره گویند. 

كره:مكان هندسی نقاطی از فضا كه از نقطه ی O به فاصله ی r هستند.نقطه ی O را مركز و r را شعاع كره گویند.

كمان در خور:مكان هندسی نقاطی از صفحه كه از آن ها پاره خط AB به یك زاویه دیده می شود.

نیمساز:مكان هندسی نقاطی از صفحه كه از دو ضلع یك زاویه به یك فاصله هستند. 

پس از آشنایی با مفهوم مكان هندسی و ارائه ی چند مثال،اكنون چند سوال به همراه پاسخ هایشان را مطرح می كنیم:

1-مكان هندسی نقاطی از صفحه كه از خطی به فاصله ی d هستند،چیست؟

پاسخ:دو خط موازی به فاصله ی d در طرفین خط مزبور.

2-استوانه،مكان هندسی چه نقاطی است؟ 

پاسخ:استوانه ای به شعاع قاعده ی d،مكان هندسی نقاطی از فضا است كه از پاره خطی به فاصله ی d هستند.

3-مكان هندسی نقاطی از صفحه كه از دو خط موازی به یك فاصله هستند،چیست؟

پاسخ:خط موازی با آن دو خط كه در وسط آن ها قرار گرفته است.

4-مكان هندسی نقاطی از صفحه كه از دو محور مختصات به یك فاصله هستند،چیست؟

پاسخ:نیمسازهای "ربع های اول وسوم" و "ربع های دوم و چهارم".در این مثال،مكان هندسی از دو خط عمود بر هم تشكیل شده است.

5-مكان هندسی مركزهای دایره هایی كه در نقطه ی P از خط l بر l مماس هستند،چیست؟

پاسخ:خط عمود بر l در نقطه ی P .

6-مكان هندسی مركزهای دایره هایی به شعاع r كه بر دایره ای به مركز O و شعاع R مماس خارجی(داخلی،R>r) هستند،چیست؟

پاسخ:دایره ی به مركز O و شعاع R+r    .(شعاع R-r ). 

از جمله مكان های هندسی مهم دیگر در صفحه،می توان به سهمی،بیضی و هذلولی اشاره كرد كه در آینده با آن ها به طور كامل آشنا خواهید شد.
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -