تبلیغات
ریاضی راهنمایی(طلایه داران) - جدول اعداد متقاطع

جدول اعداد متقاطع

چهارشنبه 22 مهر 1388 10:46 ب.ظ

نویسنده : مهدی اجلی
ادامه رو بزنی سود می کنی!!!!!!

افقی
1- مجذور بزرگ ترین عدد یک رقمی _کوچک ترین عدد چهار رقمی فرد متوالی _کوچک ترین عدد اول دو رقمی
2- نمره ی ایده آل همه_عدد ، ماه
3- اندازه ی نیم ساز زاویه ی قائمه _متمم زاویه ی 50
4- حاصل عبارت :
5- حاصل ضرب گرد شده ی اعداد 1648195و 1375 با تقریب کم تر از 100
6- مساحت مثلث قاﺌم الزاویه ، که اندازه ی سه ضلع آن 30و 40 و 50 است_حاصل عبارت:
7- یک سانتی متر چند میکرون است _دو زاویه مکمل یکدیگرند و یکی برابر دیگری است. اندازه ی زاویه ی بزرگ تر چند درجه است .
8 - مقدار xدر تساوی
9- مجموعه ی اعداد طبیعی کوچک تر از 701
10- مقدار a در تساوی _خمس از ربع یک سوم عددی ، 9 می باشد ، آن عدد کدام است

عمودی
1- گرد شده ی عدد6/18با تقریب کم تر از 10
حاصل عبارت
2- کوچک ترین عدد اولی سه رقمی _به عدد بنویسید ،سی هزار و هشتاد.
3- جمع هر عدد با قرینه اش "چهار بار تکرار "
4- حاصل عبارت :
5-550 ریال به نسبت 3و تسهیم کنید ، سهم بیش تر چه قدر می شود _بزرگ ترین مقسوم علیه مشترک سه عدد 24و72و36
7- وزن 9 گلوله ی فلزی 337/2462کیلوگرم است . وزن 27 گلوله ی فلزی چقدر است
8- مجموعه ی اعداد حسابی کوچک تر از 6
9- گرد شده ی اعداد 1342193با تقریب کم تر از 1000_تقاضل دو زاویه ی مکمل 72 درجه است اندازه ی زاویه ی کوچک تر چه قدراست.
10- حاصل تقسیم _ میانگین سه عدد 50 است اگر جمع دو عدد 90 باشد ، عدد سوم چند است ؟
 


دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -